اعتبار قیمت ها تا
05:00
دیگر
انتخاب نوع شناور :
انتخاب بندر مبدا :
تاریخ شروع گشت :
اعتبار قیمت ها تا 05:00 دیگر
نوع شناور
بندر مبدا
تاریخ شروع گشت
بلیط با مشخصات مورد نظر شما یافت نشد.
گشت دریایی با شناور تارا
گشت دریایی با شناور تارا

35,000
تومان

گشت دریایی با شناور تارا

شناور تارا دریا

4 خرداد

20:30

نوع شناور

کشتی

ظرفیت

70

مدت گشت

60

زمان حرکت

4 خرداد

20:30

از مبدا

بندر بوشهر

اسکله والفجر 8

شرایط خرید

غیر قابل استرداد

توضیحات سانس

گشت دریایی یک ساعته با شناور VIP

رزرو این بلیط

بلیط چارتر غیر قابل استرداد

گشت دریایی با شناور تارا
گشت دریایی با شناور تارا

35,000
تومان

گشت دریایی با شناور تارا

شناور تارا دریا

5 خرداد

20:30

نوع شناور

کشتی

ظرفیت

70

مدت گشت

60

زمان حرکت

5 خرداد

20:30

از مبدا

بندر بوشهر

اسکله والفجر 8

شرایط خرید

غیر قابل استرداد

توضیحات سانس

گشت دریایی یک ساعته با شناور VIP

رزرو این بلیط

بلیط چارتر غیر قابل استرداد

گشت دریایی با شناور تارا
گشت دریایی با شناور تارا

35,000
تومان

گشت دریایی با شناور تارا

شناور تارا دریا

6 خرداد

20:30

نوع شناور

کشتی

ظرفیت

70

مدت گشت

60

زمان حرکت

6 خرداد

20:30

از مبدا

بندر بوشهر

اسکله والفجر 8

شرایط خرید

غیر قابل استرداد

توضیحات سانس

گشت دریایی یک ساعته با شناور VIP

رزرو این بلیط

بلیط چارتر غیر قابل استرداد

گشت دریایی با شناور تارا
گشت دریایی با شناور تارا

35,000
تومان

گشت دریایی با شناور تارا

شناور تارا دریا

7 خرداد

20:30

نوع شناور

کشتی

ظرفیت

70

مدت گشت

60

زمان حرکت

7 خرداد

20:30

از مبدا

بندر بوشهر

اسکله والفجر 8

شرایط خرید

غیر قابل استرداد

توضیحات سانس

گشت دریایی یک ساعته با شناور VIP

رزرو این بلیط

بلیط چارتر غیر قابل استرداد

گشت دریایی با شناور تارا
گشت دریایی با شناور تارا

35,000
تومان

گشت دریایی با شناور تارا

شناور تارا دریا

8 خرداد

20:30

نوع شناور

کشتی

ظرفیت

70

مدت گشت

60

زمان حرکت

8 خرداد

20:30

از مبدا

بندر بوشهر

اسکله والفجر 8

شرایط خرید

غیر قابل استرداد

توضیحات سانس

گشت دریایی یک ساعته با شناور VIP

رزرو این بلیط

بلیط چارتر غیر قابل استرداد

گشت دریایی با شناور تارا
گشت دریایی با شناور تارا

35,000
تومان

گشت دریایی با شناور تارا

شناور تارا دریا

9 خرداد

20:30

نوع شناور

کشتی

ظرفیت

70

مدت گشت

60

زمان حرکت

9 خرداد

20:30

از مبدا

بندر بوشهر

اسکله والفجر 8

شرایط خرید

غیر قابل استرداد

توضیحات سانس

گشت دریایی یک ساعته با شناور VIP

رزرو این بلیط

بلیط چارتر غیر قابل استرداد

گشت دریایی با شناور تارا
گشت دریایی با شناور تارا

35,000
تومان

گشت دریایی با شناور تارا

شناور تارا دریا

10 خرداد

20:30

نوع شناور

کشتی

ظرفیت

70

مدت گشت

60

زمان حرکت

10 خرداد

20:30

از مبدا

بندر بوشهر

اسکله والفجر 8

شرایط خرید

غیر قابل استرداد

توضیحات سانس

گشت دریایی یک ساعته با شناور VIP

رزرو این بلیط

بلیط چارتر غیر قابل استرداد

گشت دریایی با شناور تارا
گشت دریایی با شناور تارا

35,000
تومان

گشت دریایی با شناور تارا

شناور تارا دریا

11 خرداد

20:30

نوع شناور

کشتی

ظرفیت

70

مدت گشت

60

زمان حرکت

11 خرداد

20:30

از مبدا

بندر بوشهر

اسکله والفجر 8

شرایط خرید

غیر قابل استرداد

توضیحات سانس

گشت دریایی یک ساعته با شناور VIP

رزرو این بلیط

بلیط چارتر غیر قابل استرداد

گشت دریایی با شناور تارا
گشت دریایی با شناور تارا

35,000
تومان

گشت دریایی با شناور تارا

شناور تارا دریا

12 خرداد

20:30

نوع شناور

کشتی

ظرفیت

70

مدت گشت

60

زمان حرکت

12 خرداد

20:30

از مبدا

بندر بوشهر

اسکله والفجر 8

شرایط خرید

غیر قابل استرداد

توضیحات سانس

گشت دریایی یک ساعته با شناور VIP

رزرو این بلیط

بلیط چارتر غیر قابل استرداد

گشت دریایی با شناور تارا
گشت دریایی با شناور تارا

35,000
تومان

گشت دریایی با شناور تارا

شناور تارا دریا

13 خرداد

20:30

نوع شناور

کشتی

ظرفیت

70

مدت گشت

60

زمان حرکت

13 خرداد

20:30

از مبدا

بندر بوشهر

اسکله والفجر 8

شرایط خرید

غیر قابل استرداد

توضیحات سانس

گشت دریایی یک ساعته با شناور VIP

رزرو این بلیط

بلیط چارتر غیر قابل استرداد

 • شناور تارا دریا
  گشت دریایی با شناور تارا سانس عادی

  قیمت بلیط 35,000 تومان

  تاریخ حرکت 4 خرداد

  ساعت شروع 20:30 به مدت 60 دقیقه

  ظرفیت 70 نفر

  توضیحات:
  گشت دریایی یک ساعته با شناور VIP

  قانون بلیط:
  غیر قابل استرداد

  رزرو این بلیط
  انصراف

  غیر قابل استرداد

  اطلاعات بیشتر...
 • شناور تارا دریا
  گشت دریایی با شناور تارا سانس عادی

  قیمت بلیط 35,000 تومان

  تاریخ حرکت 5 خرداد

  ساعت شروع 20:30 به مدت 60 دقیقه

  ظرفیت 70 نفر

  توضیحات:
  گشت دریایی یک ساعته با شناور VIP

  قانون بلیط:
  غیر قابل استرداد

  رزرو این بلیط
  انصراف

  غیر قابل استرداد

  اطلاعات بیشتر...
 • شناور تارا دریا
  گشت دریایی با شناور تارا سانس عادی

  قیمت بلیط 35,000 تومان

  تاریخ حرکت 6 خرداد

  ساعت شروع 20:30 به مدت 60 دقیقه

  ظرفیت 70 نفر

  توضیحات:
  گشت دریایی یک ساعته با شناور VIP

  قانون بلیط:
  غیر قابل استرداد

  رزرو این بلیط
  انصراف

  غیر قابل استرداد

  اطلاعات بیشتر...
 • شناور تارا دریا
  گشت دریایی با شناور تارا سانس عادی

  قیمت بلیط 35,000 تومان

  تاریخ حرکت 7 خرداد

  ساعت شروع 20:30 به مدت 60 دقیقه

  ظرفیت 70 نفر

  توضیحات:
  گشت دریایی یک ساعته با شناور VIP

  قانون بلیط:
  غیر قابل استرداد

  رزرو این بلیط
  انصراف

  غیر قابل استرداد

  اطلاعات بیشتر...
 • شناور تارا دریا
  گشت دریایی با شناور تارا سانس عادی

  قیمت بلیط 35,000 تومان

  تاریخ حرکت 8 خرداد

  ساعت شروع 20:30 به مدت 60 دقیقه

  ظرفیت 70 نفر

  توضیحات:
  گشت دریایی یک ساعته با شناور VIP

  قانون بلیط:
  غیر قابل استرداد

  رزرو این بلیط
  انصراف

  غیر قابل استرداد

  اطلاعات بیشتر...
 • شناور تارا دریا
  گشت دریایی با شناور تارا سانس عادی

  قیمت بلیط 35,000 تومان

  تاریخ حرکت 9 خرداد

  ساعت شروع 20:30 به مدت 60 دقیقه

  ظرفیت 70 نفر

  توضیحات:
  گشت دریایی یک ساعته با شناور VIP

  قانون بلیط:
  غیر قابل استرداد

  رزرو این بلیط
  انصراف

  غیر قابل استرداد

  اطلاعات بیشتر...
 • شناور تارا دریا
  گشت دریایی با شناور تارا سانس عادی

  قیمت بلیط 35,000 تومان

  تاریخ حرکت 10 خرداد

  ساعت شروع 20:30 به مدت 60 دقیقه

  ظرفیت 70 نفر

  توضیحات:
  گشت دریایی یک ساعته با شناور VIP

  قانون بلیط:
  غیر قابل استرداد

  رزرو این بلیط
  انصراف

  غیر قابل استرداد

  اطلاعات بیشتر...
 • شناور تارا دریا
  گشت دریایی با شناور تارا سانس عادی

  قیمت بلیط 35,000 تومان

  تاریخ حرکت 11 خرداد

  ساعت شروع 20:30 به مدت 60 دقیقه

  ظرفیت 70 نفر

  توضیحات:
  گشت دریایی یک ساعته با شناور VIP

  قانون بلیط:
  غیر قابل استرداد

  رزرو این بلیط
  انصراف

  غیر قابل استرداد

  اطلاعات بیشتر...
 • شناور تارا دریا
  گشت دریایی با شناور تارا سانس عادی

  قیمت بلیط 35,000 تومان

  تاریخ حرکت 12 خرداد

  ساعت شروع 20:30 به مدت 60 دقیقه

  ظرفیت 70 نفر

  توضیحات:
  گشت دریایی یک ساعته با شناور VIP

  قانون بلیط:
  غیر قابل استرداد

  رزرو این بلیط
  انصراف

  غیر قابل استرداد

  اطلاعات بیشتر...
 • شناور تارا دریا
  گشت دریایی با شناور تارا سانس عادی

  قیمت بلیط 35,000 تومان

  تاریخ حرکت 13 خرداد

  ساعت شروع 20:30 به مدت 60 دقیقه

  ظرفیت 70 نفر

  توضیحات:
  گشت دریایی یک ساعته با شناور VIP

  قانون بلیط:
  غیر قابل استرداد

  رزرو این بلیط
  انصراف

  غیر قابل استرداد

  اطلاعات بیشتر...